ภาพกิจกรรม - โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด จัดโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยสหกรณ์ได้รับเกียรติจาก คุณอภิวัทธ์ ทองทวี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 จากสหกรณ์จังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรให้ความรู้และคอยให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

116796758_1460798824121677_6608948324757322851_n
117122703_1460798590788367_9221032646724908297_n
117129495_1460798557455037_4469741828782054902_n
117175560_1460798724121687_8074821291542796113_n
117214430_1460798420788384_3111656563160669041_n
117243306_1460798684121691_4653393966379542127_n
117267763_1460798307455062_7913366535403118510_n
117338087_1460798444121715_5822791966218891467_n
117368525_1460798314121728_4819500729183873105_n
117374371_1460798747455018_7982228519088741951_n
117380770_1460798500788376_3045007307829549047_n
117381854_1460798477455045_2609630133152519830_n
117386234_1460798794121680_2115601240750935643_n
 
จำนวนที่จะแสดง