ภาพกิจกรรม - วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มอบทุนสวัสดิการสมาชิกเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการ แก่ คุณวรรัตน์ จิตราวุธ สังกัดโรงพยาบาลตะโหมด
2
1
 
จำนวนที่จะแสดง