ประกาศ : รับสมัครสมาชิก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท) รอบที่ 1/2555


อาศัยอำนนาจตามความในข้อ 8 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย พ.ศ.2554 และมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) ชุดที่ 1/2554 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 1/2555 ตามเอกสารแนบดังนี้