เปิดรับสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) รอบ 5/2555


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสมาคม สสธท.
ชุดที่ 1 ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครสมาชิกสมาคม รอบที่ 5/2555
ดังเอกสารที่แนบมานี้

วันที่รับสมัคร 1 ต.ค.2555 - 30 พ.ย. 2555
ค่าสมัคร 20 บาท + ค่าบำรุงรายปี 20 บาท + เงินสงเคราะห์เก็บไว้ล่วงหน้า 4,000 บาท รวมทั้งสิ้น 4,040 บาท