คำสั่ง สหกรณ์ฯที่ 7/2561 เรื่อง เปลี่ยนแปลง คณะกรรมการเลือกตั้ง และผู้อำนวยความสะดวก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560


ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จำกัด มีคำสั่งที่ 1/2561 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการเลือกตั้ง กรรมการเลื้อกตั้ง และผู้อำนวยความสะดวกในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 นั้น

ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการเลือกตั้ง และผู้อำนวยความสะดวก ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จำนวน 3 คน ดังเอกสารแนบ